ŚRUBY               

Obliczenia umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu VDI 2230, (1990 i 2003 r). Na przykład mogą być łatwo reprodukowane złożone przykłady VDI 2230 (1990 lub 2003).

Tabele są zintegrowane dla wszystkich stosowanych elementów, takich jak śruby zgodnie z EN ISO 4762, 4014, 4017, 1207, 8765, 8676, EN 1662 1665, normy otworów, podkładek, nakrętek itp. Jest możliwe oddzielne zdefiniowanie śrub niemal każdej złożoności nawet śruby BANJO.

Blachy, tuleja, segmenty, lub ciała pryzmatyczne można zdefiniować jako elementy rozciągane. Program ma możliwość wykonywania zaleceń dla średnicy nominalnej i długości gwintu.

Domyślna siła napięcia wstępnego jest skonfigurowany jako 90% granicy sprężystości, można to zmienić poprzez możliwość nastawy. Mogą być wykonywane obliczenia z określonym momentem dokręcania lub z określonym napięciem wstępnym. Dane wyjściowe dla stanu z minimalną siłą napięcia wstępnego (współczynnik napięcia 1,0), maksymalna siła napięcia wstępnego i dla wybranej używanej granicy sprężystości.

Graficzny wyświetlacz i schemat sprężystości geometrii śruby jest pokazany na ekranie i te dane mogą być drukowane lub wysłane do systemu CAD.

Wytrzymałość sprężysta i naprężenia, konfiguracje

Ponadto umożliwia uwzględnienie naprężeń sprężystych i sprężystości i sprawdzenie rozłączenia złącza.

Konfiguracje

Poszczególne śruby mogą być zdefiniowane i poddane działaniu siły wzdłużnej, siły poprzecznej, połączenia kołnierzowe z momentem obrotowym i gnącym oraz połączenia wspornikowe z dowolnie rozmieszczonymi śrubami.

Minimalna głębokość wkręcenia i odporności na odkręcanie.

W celu określenia minimalnej głębokości wkręcenia śrub, odporności na odkręcenie gwintu śruby i nakrętki, może być obliczone (zgodnie Z rozdziałem 5 VDI 2230) przy uwzględnieniu odchyłek nakrętki i odkształcenia plastycznego.

Obliczenia śruby przy wysokich i niskich temperaturach.

Śruby montowane są zwykle w temperaturze otoczenia. Jednakże wpływ temperatury roboczej w stanie napięcia wstępnego śruby i tym samym na wytrzymałość połączenia jest znaczna. Na przykład podczas skręcania lekkich materiałów metalowych za pomocą śrub ze stali, warunki zmieniają się znacząco, nawet w temperaturze roboczej 70 °! Rozszerzenie zakresu obliczeń śrub KISSsoft pozwala teraz na obliczenia połączeń śrubowych, nawet przy temperaturach pracy pomiędzy - 200 i +1000 stopni Celsjusza za pomocą wytycznych do obliczeń VDI 2230. Różnica temperatur może być określona dla śrub i części sprężystych.

Ponadto są również brane pod uwagę zależność modułu sprężystości od temperatury, współczynnika rozszerzalności cieplnej, granicy sprężystości i dopuszczalny kontakt materiałów.

Podczas montażu w temperaturze pokojowej jest sprawdzany stan złącze gwintowanego, jak również dla stanu stałego lub niestałego w temperaturze roboczej dla wszystkich kryteriów (zgodnie z VDI 2230: siła napięcia wstępnego, wytrzymałość śruby i powierzchnia styku).

OK